PostHeaderIcon Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden V.O.F. WySanSo te Leeuwarden

Versie 1.0

Datum in werking treding: 01 september 2008

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WySanSo en de klant, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij WySanSo en de klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. WySanSo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de klant bekend gemaakt worden en treden in werking dertig dagen na bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum.

Artikel 2. Programmatuur/apparatuur en gebruiksrecht

2.1. WySanSo ontwikkelt een aantal algemene producten en maatwerk software voor de particuliere en zakelijke markt. Alle producten die worden of zijn ontwikkeld door de medewerkers van WySanSo blijven intellectueel eigendom van WySanSo tenzij dit strikt anders wordt vermeld in de getekende overeenkomst tussen de klant en WySanSo.

2.1.1. De term maatwerkprogrammatuur/apparatuur omvat alle programmatuur en hardware die op bestelling van de klant en volgens diens specificaties geheel door WySanSo is ontworpen en vervaardigd.

2.2. Alle door WySanSo ontwikkelde producten en technieken mogen onder geen beding worden gekopieerd of vermeerderd zonder schriftelijke toestemming van de directie van WySanSo. Daarnaast is het wijzigen van de inhoud of het uitbreiden van functies die de programma’s en/of technieken bieden niet toegestaan.

2.3. Het staat WySanSo echter vrij gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde of opgedane ideeën, van systeemmethodieken of technieken, betreffende bewerking of behandeling van de gegevens.

2.4. WySanSo heeft voorts het recht aan derden het feit bekend te maken dat zij van de klant de opdracht heeft gekregen tot uitvoering van het project.

2.5. Zolang niet de volledige koopsom is betaald behoudt WySanSo het recht om opgeleverde programmatuur/apparatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

2.6. Wijzigingen in de maatwerk programmatuur welke door de klant of in diens opdracht door derden zijn aangebracht zijn geheel voor risico van de klant. Acceptatie door WySanSo van deze gewijzigde maatwerk programma's kan plaatsvinden door deze maatwerk programmatuur ter goedkeuring aan te bieden bij WySanSo. Dit tegen vergoeding van de kosten voor beoordeling en eventuele werkzaamheden ter verbetering.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1. De term dienstverlening omvat het ter beschikking stellen door WySanSo van gekwalificeerd personeel aan de klant gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen tarief per uur op een door de klant en WySanSo te bepalen plaats.

3.2. WySanSo zal er voor zorgdragen dat het betreffende personeel gekwalificeerd is in overeenstemming met de soort en kwaliteit der uit te voeren werkzaamheden.

3.3. WySanSo zal ervoor zorgdragen dat het betreffende personeel beschikbaar is op de plaats en gedurende de tijd als is overeengekomen met de klant, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van WySanSo.

3.4. De klant zal WySanSo steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen die WySanSo noodzakelijk of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5.
De klant geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de klantenregistratie van WySanSo. Deze klantenregistratie is enkel toegankelijk voor WySanSo en dient slechts voor administratieve doeleinden of de eigen marketing activiteiten van WySanSo. De klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij met voorafgaande instemming van de klant.

Artikel 4. Wederzijdse verplichtingen

4.1. WySanSo verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande zakelijke gegevens van de klant die ter kennis komen van WySanSo. Voorts verplicht de klant zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande de inhoud van alle overeenkomsten tussen de klant en WySanSo.

4.2. Buiten gebruikstelling van de computerapparatuur om welke reden dan ook, dient onverwijld ter kennis van WySanSo te worden gebracht.

Artikel 5 Ontbinding

5.1. WySanSo heeft het recht om met onmiddellijke ingang de (levering van of toegang tot de) producten en diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de klant, indien:

- De klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt;

- De klant surseance van betaling heeft aangevraagd of surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt gesteld.

5.2. Opschorting of beëindiging van de overeenkomst op grond van bovengenoemd laat de betalingsverplichtingen van de klant op grond van de overeenkomst onverlet. De klant zal terstond na beëindiging van de overeenkomst alle door WySanSo ter beschikking gestelde hard- en software en alle eventuele kopieën daarvan terstond aan WySanSo te retourneren.


Artikel 6. Opschorting en vertraging

6.1. De klant is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te vertragen tot ten hoogste zes maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen de klant en WySanSo overeenstemming is bereikt omtrent de financiële vergoeding door de klant aan WySanSo ter zake van de opschorting c.q. vertraging.

6.2. Een door WySanSo opgegeven tijdstip of datum van levering dient te worden beschouwd als bij benadering opgegeven. WySanSo zal al het redelijke verrichten om de toegezegde leveringsdatum en tijd na te komen. Levering binnen een redelijke termijn na de overeengekomen datum wordt als genoegzaam beschouwd en geeft de klant geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der zaken of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.

Artikel 7. Vrijwaringen en uitsluitingen

7.1. WySanSo kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan hardware, software of data wanneer onderhoud en/of reparaties worden uitgevoerd of zijn uitgevoerd aan de door WySanSo geleverde producten of diensten of voor onderhoudt en/of reparaties in opdracht van de klant.

7.2. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door de klant verzamelde en opgeslagen data welke worden gegenereerd op hardware, software of diensten die door WySanSo geleverd zijn.

7.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opslaan, beheren en back-uppen van informatie die wordt gegenereerd op door WySanSo geleverde hardware en software. Eventuele schade die ontstaat door tekortkomingen in het opslaan, beheren of back-uppen zal nimmer verhaald kunnen worden op WySanSo.

7.4. WySanSo geeft uitdrukkelijk geen garantie dat de dienst, de hardware en/of de software altijd en zonder onderbreking of storing gebruikt kan worden. De enige aansprakelijkheid van WySanSo voor een storing in een dienst, de hardware en/of de software is het repareren van het gebrek of het vernieuwen van de afgifte van de gebrekkige dienst, de hardware en/of de software.

7.4.1. WySanSo heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de klant.

7.4.2. WySanSo is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de klant mogelijk lijdt, als gevolg van onderhoud en/of reparaties aan software, hardware en diensten.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de hardware, software en hulpapparatuur noodzakelijk om de producten en/of dienst(en) operationeel te laten zijn. Voor zover noodzakelijk voor het inwerking stellen of het inwerking houden van een product en/of dienst, zal de klant zijn eigen hardware, software, hulpapparatuur of verbindingen tijdelijke ter beschikking stellen om WySanSo in staat te stellen de producten/dienst(en) te verschaffen. Indien noodzakelijk voor de dienst zal de klant alle medewerking aan WySanSo of een door haar ingeschakelde derde verlenen om de dienst op de locatie bij de klant operationeel te maken. De klant zal zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de dienst noodzakelijk zijn.

7.6. WySanSo kan niet worden genoodzaakt het gewenste product te leveren zonder dat WySanSo zich voldoende vertrouwd voelt met het te leveren product.


Artikel 8. Voltooiing project

8.1. De term project omvat het geheel der uit te voeren werkzaamheden respectievelijk te verlenen diensten conform de uitsluitende specificatie in de door de klant en WySanSo mondeling of schriftelijke ondertekende overeenkomst en de daarin voorkomende verwijzingen.

8.2. Het project is voltooid als de overeengekomen programmatuur c.q. documenten aan de klant zijn afgeleverd, danwel de overeengekomen diensten zijn verricht, indien geen sprake is van tevoren overeengekomen en door WySanSo te leveren zaken, door het bereiken van een tevoren overeengekomen expiratiedatum c.q. urensaldo. Eventuele bezwaren met betrekking tot de aanvaarding dienen door de klant binnen één week na aflevering, danwel voltooiing, danwel het bereiken van de expiratiedatum c.q. urensaldo, schriftelijk ter kennis van WySanSo te worden gebracht bij schrijven met bericht van ontvangst. Na afloop van deze termijn worden de zaken, danwel de diensten, danwel de urenverantwoording als geaccepteerd beschouwd.

8.3. Geleverde programmatuur wordt geacht afdoende door WySanSo te zijn getest. Voor het testen is WySanSo echter niet verder verantwoordelijk dan mogelijk is op basis van de door de klant ter beschikking gestelde testgegevens.

8.4. Aflevering kan door de klant niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk ontbreken van adequate testgegevens.

Artikel 9. Meerwerk

9.1. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de klant worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door WySanSo de uitvoering door de klant wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijziging van de systeemanalyse nadat deze door de klant is goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de systeemanalyse.

Artikel 10. Garantie

10.1. WySanSo garandeert de goede werking van de door WySanSo aan de klant geleverde programmatuur gedurende drie maanden na gebruiksgerede aflevering. De garantie houdt in, dat significante afwijkingen van de overeengekomen specificaties die redelijkerwijs niet door de klant konden worden gesignaleerd in de periode voorafgaande aan de acceptatietest gratis worden hersteld.

Artikel 11. Steunverlening

11.1. Mits nadrukkelijk in contract of afzonderlijk abonnement overeengekomen zal WySanSo aan de klant steun verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk geacht mag worden om een project te realiseren en de operationele continuïteit van het project te waarborgen gedurende drie achtereenvolgende jaren. Kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening zullen afzonderlijk omschreven en overeengekomen dienen te worden.

11.2. WySanSo garandeert alsdan dat zij gedurende de normale kantooruren telefonisch bereikbaar zal zijn en dat de klant uiterlijk binnen 8 werkuren te woord gestaan zal worden door ter zake kundig personeel van WySanSo. Tevens verplicht WySanSo zich om gedurende de looptijd van de steunverplichting de klant regelmatig te informeren over vernieuwingen en verbeteringen die relevant zijn voor de klant en om die desgevraagd te leveren tegen de alsdan overeengekomen prijzen en condities.

11.3. WySanSo is niet gerechtigd een dergelijke steunverlening te weigeren, tenzij de klant heeft verzuimd om een daartoe strekkend contract of abonnement met WySanSo af te sluiten voorafgaande aan de datum van voltooiing van het project.

11.4. De klant is bevoegd om WySanSo van haar steunverplichting te ontslaan tegen het einde van elk kalenderjaar, doch verspeelt daarmee het recht om WySanSo opnieuw tot steun te verplichten.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1. Alle prijzen en tarieven van WySanSo zijn exclusief B.T.W., reis en aflevering en installatiekosten tenzij uitdrukkelijk binnen het contract is overeengekomen.


12.2. WySanSo is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen mits dat redelijkerwijze wenselijk is met maximaal 10%, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan de klant. Indien een prijsverhoging noodzakelijk blijkt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, danwel indien het een prijsverhoging van meer dan 10% betreft, zal de prijsverhoging schriftelijk aan de klant worden meegedeeld, waarna de klant binnen één week bevoegd is de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling, verzonden met bericht van ontvangst.


Artikel 13. Betaling

13.1. Klanten van WySanSo hebben een betalingstermijn van eenentwintig dagen welke zullen ingaan op de datum vernoemd op de toegezonden factuur.

13.2. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij de directie van WySanSo te geschieden, maar heffen op generlei wijze de betalingsverplichting op.

13.3. Mocht het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn worden voldaan dan zal een herinnering worden toegezonden met een betalingstermijn van zeven dagen welke zullen ingaan op de datum vernoemd op de toegezonden herinnering.

13.4. Wanneer ook na deze termijn het bedrag niet is voldaan ziet WySanSo zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde gelden op de klant te verhalen. Alle kosten voortvloeiend uit buitengerechtelijk of gerechtelijke incassoprocedures zullen voor de rekening van de klant zijn.

13.5. Creditering kan alleen geschieden door directie van WySanSo

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen


14.1. WySanSo is een bedrijf wat opgericht is in Nederland en grotendeels zal opereren binnen de Nederlandse markt. Het ziet zich daarbij genoodzaakt en verplicht te werken onder de Nederlandse wetgeving en regels.

14.2. Bedrijfsopdrachten die indruisen tegen deze wetgeving en regels zullen niet worden aangenomen en zonodig worden aangegeven bij de plaatselijke rechterlijke macht.

14.3. Alle geschillen naar aanleiding van of voortvloeiende uit de overeenkomst, zullen ter keuze van WySanSo worden gebracht voor de rechtbank te Leeuwarden, danwel voor de rechtbank van de vestigings- of woonplaats van de klant. Voor zaken die behoren tot de competentie van de kantonrechter, is telkens de rechtbank, sector kanton, bevoegd van de vestigings- of woonplaats van de klant.

14.4.
Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten.